Основно водата, която е годна за консумация от хората, се свежда до осем типа, а ето и техните по-съществени характеристики:

Минерална вода

Има голямо съдържание на минерали и микроелементи, както и някои други компоненти, които й придават вкус и носят терапевтичен ефект. Набавя се от естествени извори и изкуствени съоръжения. 

Изворна

Намира се сред подземните водни обекти, от там и извира естествено по земната повърхност. Съставена от микробиологични, химични, физико-химични показатели, я прави подходяща за питейна употреба.

Трапезна

Не е със състава на минерална и изворна вода, но отговаря на изискванията за вода за питейни и битови цели. Източниците могат да бъдат подземни и повърхностни.

Артезианска

Среща се в кладенци, които са затворени и са далеч от земните пластове. Тя се смята за естествено чиста, но няма никакви специфични качества.

Деминерализирана

Това е водата преминала през обработки. Тя подлежи на дейонизация, дестилация или обратна осмоза, в резултат бива пречистена от минералите и другите компоненти в нея.

Естествено газирана минерална

Тя съдържа въглероден диоксид по естествен начин.

Догазирана минерална

Тази вода се обогатява с газировка допълнително, чрез въглероден диоксид, от водоизточника. Количеството на газ в бутилирана вода е по-голямо от това във водата от водоизточника.

Газирана минерална, трапезна и изворна

В състава и на трите води има съдържание на въглероден диоксид, който е допълнително разтворен във водата и не произхожда от водоизточника на добив.

Изворна

Намира се сред подземните водни обекти, от там и извира естествено по земната повърхност. Съставя й от микробиологични, химични, физико-химични  показатели я прави подходяща за питейна употреба.

Трапезна

Не е със състава на минерална и изворна вода, но отговаря изискванията на водата за питейни и битови цели. Източниците могат да бъдат подземни и повърхностни.

Артезианска

Се среща в кладенци, които са затворени и далеч от земните пластове. Тя се смята за естествено чиста, но в няма никакви специфични качества.

Деминерализирана

Това е водата преминала през обработки. Тя подлежи на дейонизация, дестилация или обратна осмоза, в резултат бива пречистена от минералите и другите компоненти в нея.

Естествено газирана минерална

Тя съдържа въглероден диоксид по естествен начин, като количеството му в бутилираната вода.

Догазирана минерална

Тази вода се обогатява с газировка допълнително, чрез с въглероден диоксид, от водоизточника. Количеството на бутилирана вода е по-голямо от това във водата във водоизточника.

Газирана минерална, трапезна и изворна

В състава и на трите има съдържания на въглероден диоксид, който е допълнително разтворен във водата и не произхожда от водоизточника на добив.