Водата е жизненоважен фактор, както за живата така и за неживата природа. Съществуването на организмите на планетата е невъзможен без нея, но и без други фактори.

Характеристиките на водата се състоят в това, че тя притежава висока плътност, има разлики в налягането, ниски съдържания на кислород и има способността да поглъща огромни количества светлина.

Свойството прозрачност на водата й позволява да пропуска множество лъчи. Според него тя разделя три слоя, нива на пропускливост – литорално, батиално, абисално.

Солевият състав на водата се определя от минералите в нея, а те биват сулфати, карбонати и хлориди.

Температурите на водата влияят върху количествата кислород разтворен в нея. В този ред топлите води са бедни на кислород, а бързотечащите богати на съдържанието му. В умерените басейни и източници, кислородни съдържания има само по повърхността.

Подвижността на водата не оказва влияние на водните обитатели в нея.

Според обитателите и водите, видовете са различни в зависимост от условията и начина на среда, от типа им те се развиват и живеят на различните нива в нея. Това се отнася както за животинския свят, така и за растителния.

Водата е несравнимо богатство за нашата планета. Тя е живота за всички живи същества, среда за растеж и развитие на многообразен свят в самата нея и главен фактор влияещ на климатичните времена.