Интересни факти

Произход на бутилираната водата

Подпочвената вода се захранва от дъждовната вода, от снега и леда. След това, тя се просмуква в земните пластове и потъва надолу. По пътя си подпочвената вода преминава през пясък, камъни и скали, за да достигне дълбината, която й е необходима.

Докато слиза в подземните недра, водата се пречиства по естествен начин. Преминавайки на долу, е нужен период от няколко месеца до хиляди години. Влияние тук оказва местната геология. Нейното подземно местоположение показва, до каква степен е защитена тя от замърсяване.

Бутилираната вода не винаги е от защитени от замърсяване места. Подпочвените източници не винаги са с доказан произход. Много често това води до друг водоизточник, разположен на самата повърхност, а именно чешмяната вода.

 

За повърхностната вода, както и самото име подсказва е натрупана вода от реки и водоеми. Тяхното възобновяване протича и е в резултат от подпочвените води, дъжда, снега и водата, използвана по-рано в градската водопроводна система. След нейното пречистване и третиране с химикали, тя отново се влива.

За приемлив източник на питейна вода, на база сравнение с натурални минерални води и изворни води се използва и чешмяна вода. Тя се третира с химически вещества и е безвредна за консумация от човека.

В общи линии бутилираната вода се дели на три категории: изворна вода, натурална минерална вода и питейна, позната още като трапезна вода.

Бутилираната вода се среща още като газирана и обикновена или негазирана вода.